Tsaqafah Islam

Para Pemula Dalam Sejarah Islam

Para shahabat adalah orang-orang yang sangat antusias dalam berburu keutamaan, bersemangat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Mereka ingin hadir dalam setiap momen kebaikan, terus bergerak menyusuri jalan menuju ridha Allah. Mereka saling berlomba untuk menjadi pertama. Mereka adalah teladan, maka lihatlah semangat kita terhadap setiap jenis kebaikan, apakah juga sudah sejalan dengan jejak para teladan. Di sini kita hendak membaca siapakah para pemula, orang-orang yang pertama melakukan aktivitas yang kemudian ditulis dalam sejarah.  Semoga Allah memudahkan langkah kita dalam kebaikan.

 1. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki yang merdeka Abu Bakr as-Shidq RA
 2. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib RA
 3. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pelayan Zaid Bin Haritsah RA
 4. Orang yang pertama kali masuk islam dari kalangan budak Bilal bin Rabbah RA
 5. Orang yang pertama kali diutus Nabi sebagai komandan Sariyah (jihad tanpa terjadi pertempuran dan tidak dipimpin oleh Rasulullah) Hamzah bin Abdul Muthalib RA
 6. Orang Yang pertama kali menjadi pemegang panji Islam dalam perang Hamzah bin Abdul Muthalib
 7. Orang yang pertama kali membunuh kaum musyrikin dalam perang Badar Hamzah bin Abdul Muthalib
 8. Orang yang pertama kali diberikan jatah ghanimah dan menyalurkan seperlimanya Abdullah bin Jahsy RA
 9. Orang yang pertama kali diberikan gelar Amirul Mukminin dari para Khalifah Islam Umar bin Khatab RA
 10. Orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah Abdullah bin Abdul Asad (Abu Salamah) RA
 11. Orang yang pertama kali mengumpulkan manusia untuk shalat tarawih? Umar bin Khatab RA
 12. Orang yang pertama kali dijuluki Amirul Umara’ dari sahabat (pemimpin dari para pemimpin) Abu Ubaidah bin Jarah RA
 13. Orang yang pertama kali Allah tertawa padanya Saad bi Muadz RA
 14. Orang yang pertama kali membaca alQuran dengan jahr (suara keras) Abdullah bin Mas’ud RA
 15. Orang yang pertama kali di muka bumi masuk kota Mekah dengan bertalbiyah Tsamamah bin Utsal RA
 16. Orang yang pertama kali dikubur di pemakaman Baqi’ Utsman bin Madh’un RA
 17. Orang yang pertama kali mengucapkan salam pada Nabi SAW Abu Dzar al-Ghifari RA
 18. Orang yang pertama kali menulis lafadz Basmallah (Bismillahirrahmanirrahim) Khalid bin Said bin al-Ash RA
 19. Orang yang pertama kali mengadakan penanggalan hijriyah Umar bin Khatab RA
 20. Orang yang pertama kali mati Syahid dalam Islam Al-Harits bin Abi Halah RA
 21. Orang yang pertama kali mati Syahid di perang Uhud Zur’ah bin ‘Amir al-Aslami RA
 22. Orang yang pertama kali mati syahid dari kaum Anshar ‘Umair bin al-Hamam RA
 23. Orang yang pertama kali dilahirkan dari golongan Bani Hasyim di mulut kakbah Ali bin Abi Thalib
 24. Orang yang pertama kali menjadi komandan dalam perang gerilya Abu Bashir ats-Tsaqafi
 25. Orang yang pertama kali menjadi Khatib (pengkhutbah) dalam Islam Abu Bakr ash-Shidiq RA
 26. Orang yang pertama kali menjadi pemimpin Kufah setelah ditakhlukan Saad bin Abi Waqash Ra
 27. Orang yang pertama kali menjadi pemimpin di Azerbaijan Hudzaifah bin Yaman RA
 28. Orang yang pertama kali mati syahid di perang Badar Mahja’ Maula Umar RA
 29. Orang yang pertama kali membebaskan/ menakhlukan negeri Mesir Umar bin Khatab Ra
 30. Orang yang pertama kali menghidupkan malam untuk meninjau keadaan rakyatnya Umar bin Khatab RA
 31. Orang yang pertama kali menetapkan perhakiman Umar bin Khatab
 32. Orang yang pertama kali mendirikan tempat persinggahan bagi musafir di antara kota Mekah dan Madinah Umar bin Khatab RA
 33. Orang yang pertama kali mengadakan pengarsipan/pencacatan data dalam Islam Umar bin Khatab RA
 34. Orang yang pertama kali mengadakan perangkat keamanan/penjaga dari khalifah Utsman bin Affan RA
 35. Orang yang pertama kali mengadakan tempat untuk peradilan Utsman bin Affan RA
 36. Orang yang pertama kali berbaiat di Baiat Ridwan Sinan bin Sinan al-Asadi RA
 37. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Bani Khathamah Al-Harits bin ‘Adi RA
 38. Orang Anshar pertama yang membaiat Abu bakr ash-Shidq dari suku Khazraj Basyir bin Saad RA
 39. Orang Badui yang pertama kali mengikuti Sariyah Uyainah bin hishn al-Fazari RA
 40. Orang yang pertama kali menyerang imperium Persia dan menghujamnya dari dalam Mutsana bin Haritsah RA
 41. Orang yang pertama kali berbaiat kepada Nabi SAW Basyir bin Bara’ bin Ma’rur RA
 42. Orang yang pertama kali diberikan wasiat untuk mensedekahkan sepertiga hartanya Basyir bin Bara’ bin Ma’rur RA
 43. Orang yang pertama kali menghadap kiblat Basyir bin Bara’ bin Ma’rur RA
 44. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum Anshar menurut Ibnu Ishaq Uqbah bin Wahb RA
 45. Orang yang pertama kali di tawari Nabi untuk mewariskan jatah Ghanimahnya kepada beliau Khilad bin Suwaid RA
 46. Orang yang pertama kali dinamai dengan nama Muhammad Muhammad bin Khatib al-Jamhi RA
 47. Orang yang pertama kali mati Syahid di peperangan Nahawan An-Nu’man bin Maqran al-Muzanni
 48. Orang yang pertama kali memimpin Haji dalam Islam Abu Bakr ash-Shidiq RA
 49. Orang yang pertama kali melemparkan tombak di jalan Allah Saad bin Abi Waqash RA
 50. Orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah Zubair bin Awam RA
 51. Orang yang pertama kali bereperang dengan kudanya di jalan Allah Miqdad bin ‘Amru al-Kindi RA
 52. Orang yang pertama kali menjalankan shalat sunnah 2 rekaat saat perang Khubaib bin ‘Adi RA
 53. Orang yang pertama kali hijrah ke Madinah Abdullah bin Abdul Asad RA
 54. Orang yang pertama kali rumahnya digunakan untuk dakwah dalam Islam Al-Arqam bin Abil Arqam RA
 55. Orang yang pertama kali dilahirkan dan diberikan air liur Nabi SAW Abdullah bin Zubair RA
 56. Orang yang pertama kali terbunuh di atas kudanya Miqdad bin ‘Amru RA
 57. Orang yang pertama kali berbaiat kepada Nabi SAW pada Baiat Aqabah kedua Al-Bara’ bin Ma’rur RA
 58. Orang yang pertama kali dilahirkan setelah peristiwa hijrah Abdullah bin Zubair RA
 59. Orang yang pertama kali terluka saat perang Yamamah dan akhirnya mati syahid Abu Uqail Abdurrahman bin Abdullah bin Tsa’labah RA
 60. Orang yang pertama kali meninggal setelah peristiwa hijrah As’ad bin Zararah RA
 61. Orang yang pertama kali meninggal dari pemuka kaum Al-Bara’ bin Ma’rur RA
 62. Orang yang pertama kali dishalati jenazahnya oleh Nabi SAW As’ad bin Zararah RA
 63. Orang yang pertama kali menusuk kudanya sendiri karena takut menjadi ghanimah orang kafir Ja’far bin Abi Thalib RA
 64. Orang yang pertama kali datang dari Hijaz menemui Nabi SAW dan memberikan harta dari kaumnya Hamzah bin Nu’man al-Udzri RA
 65. Orang yang pertama kali melakukan dhihar (suami menyerupakan istri dengan ibunya) dalam Islam Aush bin Shamit RA
 66. Orang yang pertama kali menumpahkan darah dalam Islam Saad bin Abi Waqash RA
 67. Orang yang pertama kali menulis untuk Nabi SAW Ubai bin Kaab RA
 68. Orang yang pertama kali menulis di akhir kitab (sepeti menulis; Fulan bin Fulan) Ubai bin Kaab RA
 69. Orang yang pertama kali lahir dari kaum Anshar Nu’man bin Basyir RA
 70. Orang yang pertama kali berangkat ke medan perang dan paling akhir pulangnya Abdullah bin Ruwahah RA
 71. Orang yang pertama kali meluaskan Masjid Nabawi Utsman Bin Affan
 72. Orang yang pertama kali memberikan penerangan/memberikan penghiasan dalam masjid Tamim ad-Dari RA
 73. Orang yang pertama kali berbaiat kepada Nabi SAW di Darul Arqam Aqil bin al-Bakir RA Amir bin al-Bakir RA Iyas bin al-Bakir RA Khalid bin al-Bakir RA

 

Oleh: Redaksi/Tsaqafah Islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *